021-22381231

با توجه به این که امروزه در تمامیه ساختمان ها از آسانسور استفاده می شود به طبع نیاز به سرویس و تعمیر آن نیز به وجود می آید. سرویس آسانسور نیاز به مهارت و دانش کافی دارد که بنا به پر هزینه بودن کلاس ها آموزشی در این زمینه تعداد افراد ماهر کم هستند . شرکت آسان صعود صنعت با دادن آموزش کافی سرویسکار های مجربی برای تعمیر آسانسور پرورش داده است. و سالیان سال است که در این زمینه تجربه های کافی را کسب کرده است.